شروع دوره زبان فرانسه کودکان

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان فرانسه کودکان آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید

شروع دوره آمادگی آزمون DELF & DALF

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره آمادگی آزمون DELF & DALF برگذار مسیگردد علاقع مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید

شروع دوره آمادگی آزمون TCF

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

به اطلاع میرسامند به زودی دوره آمادگی آزمون TCF برگذار میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره32331829 یا 32356541 تماس حاصل فرمایید

شروع دوره آمادگی آزمون TEF

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره آمادگی آزمون TEF برگذار میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 3231829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید

شروع دوره پیشرفته زبان فرانسه

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره پیشرفته زبان فرانسه آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید

شروع دوره مقدماتی زبان فرانسه

به اطلاع میرساند به زودی دوره مقدماتی زبان فرانسه برگذار میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید