تحصيلات‌ پيش‌ از ورود به دانشگاه

آموزش در فرانسه اجباري، لائيك و تا ١٦ سالگي رايگان است.

در کشور فرانسه آموزش کودکان با دوره آمادگی از 5 سالگی آغاز می شود. تحصيلات دوره ابتدايي از 6 سالگی شروع می شود و پنج سال به طول می انجامد. سپس کليه دانش آموزان به يک دوره چهار ساله اجباری وارد می شوند. بعد از آن دوره تحصيلات متوسطه عمومی را آغاز می کنند و به مدت سه سال ادامه می دهند.

مجموع تحصيلات پيش دانشگاهی در فرانسه 12 سال است که منجر به اخذ مدرک ديپلم دبيرستان Bac (Baccalauréat) می گردد.

‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌

تحصيلات عالی در فرانسه در دانشگاه ها، مدارس عالی مهندسی و مؤسسه های هنرهای زيبا امکان پذير است. کسانی می توانند به دانشگاه ها و مؤسسات فوق راه يابند که ديپلم دبيرستان را گرفته باشند. برای ورود به مراکز آموزش عالی ديگری مانند مدارس عالی دولتی (Ecole Nationale)، مدارس عالی خصوصی و نيز مؤسسه هايی که برای تربيت نيروهای متخصص تأسيس شده اند، از داوطلبان امتحان تخصصی می گيرند. در فرانسه برای خارجيان شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قبولی در امتحان ورودی سراسری زبان فرانسه است.

لیسانس، مستر، دکترا یا LMD

پس از برگزاری کنفرانس اروپا در سال 1998، ابتدا ۴ دولت اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا، پروژه ایجاد فضایی اروپایی درزمینه آموزش عالی و پژوهش را آغاز کردند سپس تعداد آنها به ۳۶ دولت «اروپای بزرگ» افزایش یافت. با حفظ نظام دانشگاهی خاص هر کشور، روند پی گرفته تطبیق تدریجی این نظامها را تسهیل می نماید. این فضای جدید دانشگاهی اروپایی جابجایی دانشجویان، استادان و پژوهشگران را در اروپا و خارج از آن سهولت می بخشد (به همین خاطر است که برخی از دوره های دانشگاهی مشترک با دیگر دانشگاههای اروپا (مثلا کشور آلمان) برگزار میشوند و به این معنا هستند که مقداری از دوره اصلی را در کشور فرانسه و مقداری دیگر را در کشور دیگر میگذرانید) و قابلیت جذب دانشجو را نیز در دانشگاههای اروپایی در سطح جهانی می افزاید.

اصلاحات انجام شده بر اساس شکل گیری سه سطح اصلی است :

لیسانس (۳ سال تحصیل پس از دیپلم متوسطه)، مستر (۵ سال تحصیل پس از دیپلم متوسطه)، دکترا( ۸ سال تحصیل پس از دیپلم متوسطه). هم اکنون، دو سوم دانشگاههای فرانسوی فرمول LMD را به کار گرفته اند.

اين نظام مبتنی بر سيستم آموزشی واحدی موسوم به ECTS (European Credit Transfer System) بوده و در آن دوره های تحصيلی شامل دو سطح قبل از ليسانس و بعد از ليسانس می باشند که اولی شامل سيکل اول و دومی خود در دو سطح سيکل دوم و سوم تعريف می شود.

‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ در دانشگاهها

دوره اول یا سیکل اول

شامل هر يک از دوره های ذيل است:

(Diplome d’Etude Universitaire Général) DEUG يا ديپلم تحصيلات عمومی دانشگاهی

(Brevet de Technicien Supérieur) BTS يا گواهينامه تکنسين عالی

DUT (Diplome Universitaire de Technologie)يا ديپلم مؤسسه های فناوری دانشگاهی

(Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) DEUST ديپلم تحصيلات دانشگاهی علمی و فنی

کليه دوره های يادشده شامل حداقل دو سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه است که به موازات سيستم های جديد شامل 120 واحد اروپايي می باشد.

Licence يا Licence Professionelle: به طور متعارف شامل 6 ترم يا 3 سال تحصيلات نظری، روش شناختی و کاربردی است که 180 واحد را در بر می گيرد (هر ترم 30 واحد). شرط ورود به اين دوره داشتن ديپلم دبيرستان و يا مدرک معادل آن است. دارندگان مدارک DUT و BTS با يک سال تحصيل می توانند Licence Professionelle را دريافت نمايند.

‌‌‌Maitrise: يك‌ سال‌ تحصيل‌ بعد ازLicence يا 4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان (طول‌ دوره‌ ‌‌مجموعاً‌ چهار سال) را در بر می گيرد.

(Maitrise de Science et de Gestion) MSG و(Maitrise de Science et Technique) MST: شامل حداقل 4 سال تحصيل بعد از ديپلم، يا 2 سال تحصيل بعد از DEUG و دوره های مشابه و يا يک سال تحصيل بعد از Licence است.

دوره دوم یا سیکل دوم

Master: شامل دو سال (4 ترم) آموزش و پژوهش، گذراندن 120 واحد اروپايي و بهمراه پايان نامه است و سال اول و دوم آن به ترتيب به Master I و Master II. شناخته می شود. اين دوره به دو صورت ارائه می شود: Master de Recherche يا پژوهشی و Master Professionel يا حرفه ای.

§ Master de Recherche: دو سال درس و پژوهش، 120 واحد اروپايي و پايان نامه.

§ Master Professionel: دو سال درس و کار حرفه ای، 120 واحد اروپايي و پايان نامه.

Diplome Ingenieur: شامل حداقل 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه يا هنرستان يا 3 سال بعد از DEUg يا دوره آمادگی موسوم به Préparatoire و بهمراه پايان نامه است.

(Diplme d’Etudes Approfondies) DEA‌ و DESS: دوازده‌ تا هيجده‌ ماه‌ تحصيل‌ بعد از دوره‌Maîtrise كه‌ شامل‌ دو مرحله‌ درس‌ و پژوهش‌ و بهمراه پايان نامه است.

‌ديپلم‌ های معماري موسوم به‌DPLG ،DESA : شامل 5/4 تا 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه به همراه پايان نامه است.

Magistrat: شامل حداقل 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه يا هنرستان و بهمراه پايان نامه است.

دوره سوم یا سيکل سوم:

Doctorat: شامل حداقل سه سال پژوهش پس از Master de Recherche يا به عبارتی 8 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان و گذراندن واحدها بر اساس نظر Ecole Doctorat می شود و همراه پايان نامه می باشد.

توجه: مدارک تحصيلی با شروع دوره بعد از 2002 ولی با ضوابط نظام قديم، در صورت ارائه گواهی ارزيابی از دانشگاه های فرانسه، برابر ضوابط نظام جديد ارزشيابی می گردد.

‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

1 – مدارک DUT، BTS، DEUG، DEUST به مأخذ “کاردانی” ارزشيابی می گردند.

2- مدرک Licence “کارشناسی” ارزشيابی می گردد.

تبصره: تنها آن دسته از مدارک Licence که شروع دوره آنها بعد از سال 2002 ميلادی و درنظام LMD اخذ شده باشد به مأخذ کارشناسی ارزشيابی می گردند. بدين ترتيب مدارک Licence که شروع دوره آنها قبل از تاريخ يادشده و يا غير از نظام LMD باشد به مأخذ کاردانی ارزشيابی می گردند.

3- مدرک Licence Professionnelle “کارشناسی حرفه ای” ارزشيابی می گردد.

4- مدرک Maitrise و نيز مدارک MSG و MST به مأخذ”کارشناسی” ارزشيابی می گردند.

5- مدرک Master برای دوره پژوهشی (Recheche) “کارشناسی ارشد” و برای دوره حرفه ای (Professionnel) “کارشناسی ارشد حرفه ای” ارزشيابی می گردد.

تبصره- دوره Master I سال اول کارشناسی ارشد تلقی شده و پيش نياز Master II می باشد. در صورت صدور گواهی مربوط به پايان دوره ياد شده از سوی دانشگاه، صرفاً گواهی صحت صدور صادر می گردد.

6- مدارک DEA و DESS به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردند.

7- مدارک Diplome Ingenieur به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردند.

8- مدارکDPLG ،DESA : به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردند.

8- مدرک Magistrat به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردد.

9- مدارک معماری موسوم به DPLG و DESA به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردند.

10- کليه مدارک Doctorat “دکترا” ارزشيابی می گردند.

تبصره- مدارک دکترای سيکل سوم و Docteur d’Etat مربوط به نظام قبل از LMD “دکترا” ارزشيابی می گردند.

مدرک Docteur Universitaire ارزشيابی نمی گردد.

سيستم تبديل تجربه كاري به مدارك تحصيلي (VAE)

دوستان توجه بفرمايند كه برخي رشته ها در ايران نيست ولي به دليل وجود بازار كار آن، تخصص و سابقه كاري مرتبط با آن رشته وجود دارد. افرادي كه چنين سابقه كاري دارند، چنانچه بخواهند براي تحصيل در فرانسه در همان رشته كه البته در ايران نيست، اقدام كنند، بايد از سيستم تبديل سابقه كاري به مدارك تحصيلي در نظام آموزشي زبان فرانسه (VAE) استفاده كنند.

تاپيك: آشنايي با سيستم تبديل تجربه كاري به مدارك تحصيلي (VAE)

به طور تفصيلي توضيح اين سيستم به اين شرح است:

VAE مخفف Validation des Aquis d’experience است كه در اين سيستم شما عنوان شغلي خود را همراه با شرح وظايف و مدت سابقه ي كاريتان ترجمه و رسمي مي‌كنيد و براي valide كردن (معادل سازي) آنها با مدركي كه مورد تاييد دانشگاه هاي فرانسه باشد، اقدام مي‌كنيد.

نكته ديگر اينكه اين سيستم براي پذيرش از دانشگاه هاي فرانسه براي مقاطع بالاتر مي باشد. نه به اين صورت كه سابقه كاري ارائه شده و مدرك ليسانس يا فوق ليسانس و يا ديپلمهاي فني دريافت شود.

چند نكته مهم:

1- valide كردن، براي هر شخص حقيقي بدون توجه به سن و مليت و سطح تحصيلات صورت مي‌گيرد و مي بايست حداقل سه سال سابقه كار آورده شود. شما مي توانيد همراه با حقوق يا به صورت كارورزي (بدون حقوق) كار كرده باشيد و يا بازنشسته شده باشيد. داخل فرانسه يا خارج از فرانسه كاركرده باشيد. به طور پيوسته يا غيرمتوالي. پاره وقت يا تمام وقت. ولي اگر حقوق بگير هستيد بايد از محل كار خود گواهي مالي بگيريد. (گواهي مالي مي تواند شامل فيش حقوقي شود)

2- عموما پروسه ي وليده كردن آنلاين نيست و بايد حضوري به مراكز campusFrance در منطقه سكونت خودتان مراجعه كنيد تا بتونيد اين كار را انجام دهيد. {campusFrance در تهران} البته دانشگاه هاي فرانسه اغلب بخشي مربوط به VAE دارند كه اين خدمات را انجام مي دهد. ولي اگر دانشگاه مد نظر شما اين بخش اداري را نداشت، مي بايست به بخش فرهنگي سفارت فرانسه مراجعه كنيد.

3- هر فرد مي تونه براي يك مدرك يك بار درخواست دهد و در مورد مدارك مختلف كه در رشته هاي مختلف مي باشند، حداكثر تا سه مدرك را مي توان درخواست داد.

4- گروهي كه مسئوليت valide كردن مدارك دانشجويان را دارند، مثل يك مشاور دانشجو را راهنمايي ميكنند كه اگر احتمالا رشته انتخابي اشتباه انتخاب شده باشد و يا بهتر باشد كه رشته ديگري انتخاب شود، كمك هاي لازم ارائه مي شود.

پس از جمع آوري و ترجمه مدارك، آنها را همراه با فرم مخصوص VAE (فرم مخصوص VAE براي متخصصين با سابقه كاري)، به آدرس بخش امور دانشجويان خارجي دانشگاه مورد نظر ارسال ميكنيد. (حداكثر زمان براي اين كار عموما تا اول ژوئن مي باشد.)

هزينه وليده كردن متغير بوده و به نوع مدرك، دانشگاه، محدوده جغرافيايي در كشور فرانسه و همينطور رشته تخصصي شما بستگي دارد.

جهت شرکت در کلاس های زبان فرانسه با شماره 09173162644 _ 09173117546 تماس حاصل فرمایید

زبان فرانسه در شیراز

آموزش زبان فرانسه در شیراز

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

نام نویسی دوره سطح A1زبان فرانسه

به اطلاع می رساند شروع دوره استاندارد آموزش وتدریس سطح A1 زبان فرانسه باتوجه به متون استانداردازسطح مبتدی به بالا درموسسه زبان پارساآموزان شیراز درحال

نام نویسی دوره چت زبان فرانسه

نام نویسی دوره چت زبان فرانسه درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز درحال برگزاری می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 09173162644-09173117546تماس حاصل فرمایید.

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

فریده حجازی مدرس حرفه ای زبان فرانسه در شیراز ، برای آموزش زبان فرانسه در شیراز با ما تماس بگیرید.

فریده حجازی farideh-hejazi.ir