آشنایی با کتاب کنکسیون ( Connexions )

کتاب کنکسیون Connexions 1 , 2

کتاب کُـنکسیون یکی از متدهای آموزش فرانسه است . این کتاب بیشتر بر روی مکالمه متمرکز شده.

سطح هر کتاب بر اساس استانداردهای اروپا:

کنکسیون 1 شما را تا سطح A2 میرساند

کنکسیون 2 شما را تا سطح B1 میرساند

کنکسیون 3 شما را تا سطح B2 میرساند