آشنایی با کتاب Vocabulaire en dialogues

یکی از بهترین کتابها در زمینه ی مکالمه ی فرانسه و تقویت دامنه ی لغات است .