Recent Posts

آشنایی با زبان فرانسه

آشنایی با زبان فرانسه;   زبان فرانسه پس از زبان های اسپانیایی و پرتغالی سومین زبان پرگویش و از خانواده ی زبان های رومی است. همچنین زبان فرانسه در کنار…

آزمون های زبان فرانسه

آزمون TCF TCF آزمون آشنایی با زبان فرانسه یکی ازآزمونهای رسمی زبان فرانسه عمومی و معادل تافل زبان انگلیسی است و نشانگر سطح آشنایی با زبان فرانسه به طور ساده، مطمئن و به…

کجای دنیا فرانسوی صحبت می کنند؟

کشورهای مختلف و حتی شهرهایی خاص در درون کشورهای مختلف وجود دارند که زبان رسمی شان فرانسوی است. فرانسه، بلژیک تا بخش هایی از کشور سوییس، ایالت کبک در کانادا، بخش های شمالی و مرکزی آفریقا،…