سخنی از بزرگان به زبان فرانسوی

enfant qui accepte sa faute sans qu’on le lui demande, est en train d’expérimenter les premiers pas d’un héro. Orod le grand

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است . ارد بزرگ


Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence . Euripide

صحبت کن اگرسخنانت قوی تراز سکوت است در غیر اینصورت سکوت کن . اوری پید 


Je ne connais pas d’habit plus beau que les bonnes paroles. Orod le grand
تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم . ارد بزرگ


la simplicité est la sophistication suprême . Léonard De Vinci
سادگی بالاترین حد پیچیدگی است . لئونارد داوینچی


Qui pense peu se trompe beaucoup . Léonard De Vinci
کسی که کم فکر می کند زیاد اشتباه می کند . لئونارد داوینچی


Une belle créature qui est consciente que sa beauté n’est pas durable, est un être adorable. Orod le grand

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست. ارد بزرگ


Le fer se rouille, faute de s’en servir, l’eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l’inaction sape la vigueur de l’esprit . Léonard De Vinci

آهن در اثر عدم استفاده زنگ میزند ،آب بی حرکت پاکی خود را از دست می دهد و با سرما یخ می بندد . بهمین ترتیب بیکاری اعتبار اندیشه را از بین می برد . لئونارد داوینچی


Un esprit ne peut être en bonne santé que s’il se nourrit de

l’héritage du passé . Pago ignasio taibo

اندیشه نمی تواند سالم باشدمگر اینکه از ثروت گذشتگان بهره مند گردد . پاکو ایگناسیو تایبو


Quand on évoque la tristesse à une très longue distance, cela
s’appelle de la mélancolie . DenisLachaud

وقتی اندوه را با مسافتی طولانی بیاد می اوریم نامش دلتنگی است. دنیس لوشو


Les perdants sont les seuls qui chantent la vie
. Luis Sepulveda

بازندگان تنها کسانی هستند که زندگی را اواز می خوانند . لویی سپولودا


Notre terre nous offre tous les jours des milliers de belles fleurs, mais peu de gens voient la terre. Orod le grand

زمین هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد اما کمتر کسی زمین را می بیند . ارد بزرگ


Ne pas prévoir, c’est déjà gémir. Léonard De Vinci

پیش بینی نکردن یعنی بزودی نالیدن . لئونارد داوینچی


Le fer se rouille, faute de s’en servir, l’eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l’inaction sape la vigueur de l’esprit . Léonard De Vinci

آهن در اثر عدم استفاده زنگ میزند ،آب بی حرکت پاکی خود را از دست می دهد و با سرما یخ می بندد . بهمین ترتیب بیکاری اعتبار اندیشه را از بین می برد . لئونارد داوینچی


Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence . Euripide

صحبت کن اگرسخنانت قوی تراز سکوت است در غیر اینصورت سکوت کن . اوری پید

درصورت تمایل جهت شرکت درکلاس ها با شماره 09173117546 یا 09173162644 تماس حاصل فرمایید