توضیح درمورد دیکشنری زبان فرانسه

اسامی در زبان فرانسه می توانند قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باشند. جمع اسامی فرانسه در اکثر اوقات با قاعده است و با افزودن "s" به آخر کلمه جمع بسته می شود.در صورت بی قاعده بودن شکل جمع کلمه به صورت استثنا در لغت مربوطه نوشته شده است.

همه ی اسامی در زبان فرانسه دارای جنسیت هستند که این جنسیت با شناسه یا article مشخص می شود و در دیکشنری به آن اشاره شده است. یعنی هر کلمه با شناسه ی خاص خود که معرف جنسیتش است نوشته شده است. شناسه le برای اسامی مذکر، شناسه ی la برای اسامی مونث، شناسه ی l' برای اسامی که با حروف صدادار آغاز می شوند(که باز جنسیت مذکر یا مونث دارند و در دیکشنری مشخص شده است) و شناسه ی les برای اسامی جمع (مذکر و یا مونث) استفاده می شود.

افعال در زبان فرانسه دارای صرف فعل هستند، جدا از مصدر فعل که در دیکشنری نشان داده شده است هر فعل دارای شکل صرف خاص خودش در زمان های متفاوت است، افعال در زبان فرانسه به سه گروه تقسیم می شوند: گروه اول و دوم افعالی با صرف فعل باقاعده هستند، و گروه سوم افعال بی قاعده است. در دیکشنری صرف فعل افعال بی قاعده به صورت کامل نوشته شده است.

افعال در زبان فرانسه از نظر ساختار گرامری میتوانند گذرا، ناگذرا یا دوضمیره باشند (افعال دوضمیره هم به نوعی ناگذرا هستند). افعال گذرا افعال هستند که برای داشتن معنی نیاز به یک مفعول مستقیم در جمله دارند. افعال ناگذرا نیاز به مفعول ندارند و میتوانند بدون مفعول هم در جمله معنی داشته باشند. افعال دوضمیره افعالی هستند که مفعول آنها خود فاعل جمله است و به همراه یک ضمیر انعکاسی در جمله آورده می شوند. معانی متفاوت یک فعل ممکن است ساختارهای گرامری متفاوتی داشته باشند. به حالت گرامری هر یک از معانی در دیکشنری به صورت جداگانه اشاره شده، همچنین افعال دوضمیره به وسیله ضمیر انعکاسی se مشخص شده اند.همچنین برای ساختن ماضی نقلی در زبان فرانسه به فعل کمکی نیاز داریم که در دیکشنری برای هر فعل، فعل کمکی مناسب نشان داده شده است.

صفات در زبان فرانسه با موصوف مطابقت می کنند. در نتیجه با توجه به اینکه موصوف مذکر باشد یا مونث، جمع باشد یا مفرد، صفات نیز متغیرند. شکل های متفاوت صفات در دیکشنری نوشته شده است.

تمامی لغات و عبارات در دیکشنری بر مبنای تلفظ استاندارد و رایج خود کشور فرانسه نوشته شده است.